Deklaracja dostępności

23 września 2020

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym

Zakład Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Dobosz.
 • E-mail: zgk@miejscepiastowe.pl
 • Telefon: 134353012

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym
 • Adres: 38-430 Miejsce Piastowe
  ul. Dworska 14
 • E-mail: zgk@miejscepiastowe.pl
 • Telefon: 134353012

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym znajduje się przy ulicy Dworskiej 14.

Do budynku prowadzą schody, nie ma podjazdu dla OzN.

Budynek nie jest wyposażony w windę lub platformę.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnej.

W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza PJM.

Wytworzył Aneta Dobosz
Data wytworzenia 23 września 2020
Opublikował w BIP Aneta Dobosz
Data opublikowania 23 września 2020
Data ostatniej aktualizacji 18 maja 2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Aneta Dobosz 2021-05-18 16:18:26 Zobacz
Wytworzył Aneta Dobosz
Data wytworzenia 23 września 2020
Opublikował w BIP Aneta Dobosz
Data opublikowania 23 września 2020
Data ostatniej aktualizacji 18 maja 2021
Liczba wyświetleń